بذردرخت ها و درخچه های زینتی

بذردرخت ها و درخچه های زینتی


نمایش:
مرتب کردن براساس:

بذر ابریشم ایرانی

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

6,500تومان

بذر ابریشم مصری

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

4,650تومان

بذر افرا زینتی

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

5,800تومان

بذر بادامک یا بادام کوهی

بسته ارسالی20 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

2,050تومان

بذر درخت ارغوان

بسته ارسالی 20 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

4,100تومان

بذر درخت افرا

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

3,950تومان

بذر درخت اقاقیا

بسته بندی 20 عددی می باشدزمان مناسب کاشت بذر درخت اقاقیا : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین برای ک..

3,700تومان

بذر درخت بادام تنگرس

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنام های دیگر ای گیاه :  تِنْگِرس یا بادام خارآلود یا تِنْگِسنیاز هاخ..

2,150تومان

بذر درخت بنه (پسته کوهی)

بسته ارسالی 20 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

3,150تومان

بذر درخت توت

بسته ارسالی 35 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

4,300تومان

بذر درخت داغداغان

بسته ارسالی 30 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

4,500تومان

بذر درخت زالزالک

بسته بندی 20 عددی می باشدزمان مناسب برای کاشت بذر درخت زالزالک : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین ..

4,600تومان

بذر درخت زرشک

بسته ارسالی 30 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

2,950تومان

بذر درخت عرعر

بسته ارسالی   50 عدد بذرنیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی..

3,950تومان

بذر درخت لیلکی

بسته ارسالی 50 عددی می باشدنیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

4,200تومان

بذر درخت محلب (آلبالوی تلخ)

بسته ارسالی 50 عددی می باشدنیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

4,900تومان

بذر درخت میوه نارنج

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمام..

2,400تومان

بذر درخت ناترک

بسته ارسالی 50 عددی می باشدنیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

5,250تومان

بذر درخت کاج تهران

بسته ارسالی 50 عددی می باشدنیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این مو..

4,950تومان

بذر زبان گنجشک

بسته ارسالی 30 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

2,900تومان

بذر زیتون تلخ

بسته بندی 20 عددی می باشدزمان مناسب کاشت بذر درخت زیتون تلخ : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین برا..

2,500تومان

بذر سرو تبری

بسته بندی 50 عددینیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این موارد در بخش..

5,800تومان

بذر سرو خمره ای

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

4,300تومان

بذر سرو شیراز

بسته بندی 50 عددی می باشدزمان مناسب کاشت بذر سرو سیراز : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین برای کاش..

5,000تومان

بذر سرو نقره ای

بسته بندی 50 عددی می باشدزمان مناسب کاشت بذر سرو نقره ای : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین برای ک..

4,100تومان

بذر فینیکس ( نخل زینتی )

بسته ارسالی 15 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمام..

5,650تومان

بذر میوه گواوا زرد ژاپنی ( میوه ریز )

بسته ارسالی 15 عددی می باشدنیاز ها بذرها خاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمام..

4,150تومان

بذر پالم واشنگتنی

بسته ارسالی 25 عددی می باشدنیاز هاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این م..

5,150تومان

بذر کاج زربین

بسته ارسالی 50 عددینیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این موارد در ب..

4,500تومان

بذر کهور ایرانی

بسته ارسالی 50 عدد بذر می باشدنیازهاخاک باغچه ای و ماسه رود خانه ای و پوست برنج می باشد که تمامی این..

4,100تومان

بذر گل شیشه شور

بسته بندی 20 عددی می باشدزمان مناسب کاشت بذر درخت شیشه شور : 15 اسفند الی 5 فروردینمحلی در زمین برای..

6,500تومان