برچسب ها: خرید عمده نهال درخت تبریزی

فیدهای RSS
فروش عمده نهال درخت تبریزی

فروش عمده نهال درخت تبریزی

ایباغ 2016/11/06 21:59:05 3
صنوبر،تبریزی، شالک درختی است از راسته مالپیگیالس، تیره بیدیان . نام آن به انگلیسی استتبریزی درختی برگریز است که برگ‌هایش پیش از ریزش رنگ طلائی روشن تا زرد به خود می‌گیرند. تبریزی‌ها همچون بیدها دارای ...
جزئیات بیشتر